Vítejte na stránkách MŠ Libotov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025 Důležité informace k zápisu do MŠ 

 Vážení rodiče a zákonní zástupci budoucích žáčků mateřské školy, 

 připravili jsme pro vás souhrnné informace a postup, jak vaše dítko zapsat do naší mateřské školy. Jsme moc rádi, že jste si vybrali právě naši mateřskou školu. 

 V letošním školním roce již proběhne opět klasický zápis přímo v mateřské škole, ale zároveň máte možnost   využít všech ostatních bezkontaktních způsobů zápisu, jako jsou: datová schránka, e-mail s elektronickým   podpisem, pošta, osobní doručení do MŠ nebo osobní doručení do schránky školy.

 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději   k 31. 08. 2024  a nejsou dosud k předškolnímu vzdělávání zapsány. 

Zákonný zástupce musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání (dítě pak vzdělává doma on sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (Oznámení ke stažení zde v záložkách pod zápisem)

Termín zápisu 6.5.2024   

Podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů si zákonný zástupce vybere z následujících možností, jak doručí škole příslušné podklady (FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU):


 • 6.5.2024 (od 9:00 do 11:30 h) - klasickou formou s přítomností dětí a zákonných zástupců přímo v mateřské škole
 •  6. 5. 2024 - kdykoliv během dne 6.30 – 15.30 bezkontaktně do datové schránky, poštou, vložení do poštovní schránky MŠ - doručení žádosti o přijetí ke vzdělávání a doručení všech potřebných dokumentů - datová schránka, email uvedeny zde na webu -  KONTAKTY 

Podklady k zápisu: 

 1. a)  žádost o  přijetí k předškolní vzdělávání  -  najdete zde v záložkách, popřípadě možné vyzvednout před zápisem v MŠ 
 2. c) rodný list dítěte (prostá kopie, sken, foto) popřípadě i originál, který oskenujeme v MŠ / u cizinců pas dítěte

d)občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 

 1. e) doložení řádného očkování dítěte -  vyplněný list od lékaře, který je součástí přihlášky

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na žádosti. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. 


Organizace přijímání žádostí

  • Zákonný zástupce přinese žádost potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí podané žádosti.

  • O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Libotov, Libotov 11, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 rozhoduje o přijetí podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.
  • V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitelka mateřské školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu - KRITÉRIA JSOU UVEDENY V ZÁLOŽCE POD ZÁPISEM 2024/2025.

Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí: dne 20.5.2024 v době od 8:00 do11.:30 ve škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Libotov, Libotov 11, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, nebo po telefonické domluvě.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Při zápisu obdrží každý žadatel své registrační číslo.

Podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude uveřejněn  od 27.5.2024  na webových stránkách MŠ - www.ms.libotov.cz, a na veřejně přístupném místě v MŠ - na vstupních dveřích do budovy MŠ.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte uloženého ve škole.

ROZHODNUTÍ BUDOU PŘIPRAVENY V BUDOVĚ MŠ OD 29.5.2024. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.


JSME MOC RÁDI, ŽE JSTE SI VYBRALI NAŠÍ MATEŘSKOU ŠKOLU. VAŠE DĚTIČKY PŘIVÍTÁME S LÁSKYPLNOU NÁRUČÍ. BUDEME SE TĚŠIT.  

 

 


Bc. Barbora Menclová

Ředitelka MŠ Libotov 

 

 

 

 

 

 

 


 

publikováno: 21. 3. 2024 19:57, ředitelka ředitelka